INSPIRES Sp. z o. o. wraz z partnerem projektu: Fundacją TUP TUSIE realizuje projekt „Żłobek „Misiaczek-Pluszaczek” w mieście Lublin” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Osi Priorytetowej 9. Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 06.2019 - 09.2021

Kwota dofinansowania: 1646213,58 PLN
Kwota dofinansowania z UE: 1472927,94 PLN
Dofinansowanie z Budżetu państwa: 173285,64 PLN

Cel główny projektu: Zwiększenie szans na powrót lub wejście na rynek pracy 30 osób ,
sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z gminy miasta Lublin poprzez zapewnienie dzieciom
opieki w żłobku ( utworzenie nowopowstałych miejsc w żłobku , sfinansowanie kosztów usługi
opieki nad dziećmi ) do 30.09.2021 r.